21 C
Gorzów Wielkopolski
poniedziałek, 25 września, 2023
REKLAMA

Północna obwodnica: Można składać uwagi i wnioski. Na czym będzie polegała inwestycja?

REKLAMAspot_img

Od 27 lipca do 28 sierpnia br. można składać uwagi i wnioski do przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie północnej obwodnicy Gorzowa – I etap. Etap ten obejmuje odcinek o długości ok. 1,5 km od ronda Barlineckiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do nowo wybudowanego ronda na wysokości ul. Żwirowej.

Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta:


Zgodnie z zapowiedziami zastępcy prezydenta miasta Jacka Szymankiewicza ze spotkania informacyjnego ws. budowy północnej obwodnicy, urzędnicy zapraszają mieszkańców do udziału w tym postępowaniu. Uwagi i wnioski można składać w formie:
– pisemnej za pośrednictwem poczty lub składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta,
– elektronicznej na adres: wsr@um.gorzow.pl,
– ustnej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Myśliborskiej 34.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gorzowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w tej sprawie oraz związana z nią dokumentacja tj. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnienia i opinie dokonane przez specjalistyczne organy znajduje się tutaj.

Charakterystyka zakresu przedsięwzięcia

Inwestycja: budowa I etapu północnej obwodnicy Gorzowa

Miejsce: odcinek od ronda Barlineckiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do nowo wybudowanego ronda na wysokości ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Cel realizacji zadania: upłynnienie i rozdzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego oraz poprawa jego bezpieczeństwa.

Zakres zadania:

1. Przebudowa ronda Barlineckiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, polegającą na:
a) zmianie geometrii ronda poprzez jego powiększenie, z wykonaniem pełnej konstrukcji jezdni
b) i wymianie warstwy ścieralnej;
c) likwidacji istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kłodawka z odcinkiem kanalizacji deszczowej oraz jego wykonaniu w nowej lokalizacji w związku z kolizją z projektowanym przepustem.

2. Budowa odcinka obwodnicy o długości 1,5 km, od wylotu ronda Barlineckiego do projektowanego ronda w rejonie ulic Owocowej i Kazimierza Wielkiego oraz dalszego odcinka do skrzyżowania z ul. Żwirową (skrzyżowania typu rondo), polegającą w szczególności na:

a) budowie nowej dwujezdniowej drogi o długości ok 1,5 km, o szerokości pasa drogowego minimum 35 m, o ilości pasów ruchu 2×2, o klasie drogi G;

b) budowie odwodnienia drogi – kanalizacji deszczowej z odprowadzaniem wód opadowych do osobnych odbiorników, w tym:
z odcinka drogi w km od ok. 0+050 do ok. 0+500 do planowanego do wykonania zbiornika retencyjnego, otwartego, umożliwiającego parowanie zgromadzonej w nim wody, z awaryjnym przelewem do rz. Kłodawki, w przypadku jego przepełnienia;
z odcinka drogi w km od ok. 0+500 do ok. 1+500 do istniejącego odbiornika po północnej stronie drogi w obrębie działek ewidencyjnych nr 376/68, 1870/20 i 352/4, stanowiącego naturalne podmokłe zagłębienie terenu o powierzchni ok 1,5 ha, porośnięte trzcinowiskiem;

c) budowie chodników;

d) budowie ścieżek rowerowych;

e) budowie ciągów pieszo-rowerowych;

f) budowie nowo projektowanego ronda przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową połączeń z innymi drogami publicznymi;

g) budowie dwóch obiektów inżynierskich: wiaduktu nad ul. Ostroroga oraz przepustu na rz. Kłodawka;

h) budowie nowo projektowanego ronda przy ul. Żwirowej wraz z budową połączeń z innymi drogami publicznymi;

i) wykonaniu pozostałych elementów wyposażenia pasa drogowego tj. zatok autobusowych, oświetlenia drogowego w systemie LED, oznakowania, innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

j) odtworzeniu miejsc parkingowych kolidujących z nowo projektowaną infrastrukturą w rejonie skrzyżowania nowego przebiegu ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Zofii Kuratowskiej;

k) uporządkowaniu terenów w rejonie skrzyżowania nowego przebiegu ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Zofii Kuratowskiej, polegającym m.in. na wykonaniu nasadzeń zieleni (skweru /parku kieszonkowego);

l) realizacji nasadzeń drzew i krzewów (kompensacyjnych oraz dodatkowych);

m) przebudowie lub zabezpieczeniu następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowych, sieci energetycznych (nN i sN), sieci telekomunikacyjnych, sieci ciepłowniczych.

Przeprowadzana ocena oddziaływania budowy pierwszego etapu północnej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego na poszczególne elementy środowiska wskazuje, iż z etapem realizacji inwestycji będą wiązać się przede wszystkim krótkoterminowe oraz chwilowe oddziaływania. Będą to oddziaływania typowe dla prowadzenia procesu budowlanego inwestycji liniowych, związane przede wszystkim z zajęciem i przekształceniem terenu oraz emisją hałasu i zanieczyszczeń do otoczenia.

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z koniecznością wycinki drzew i krzewów w zakresie wynikającym z bezpośredniej kolizji elementów infrastruktury i pasa drogowego oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa. Jednakże wycinka ta zostanie zrekompensowana poprzez wykonanie nasadzeń zastępczych (drzew i krzewów). Zieleń rosnąca w bezpośrednim sąsiedztwie terenu prowadzenia robót, nieprzeznaczona do usunięcia, zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniami.

Z realizacją przedsięwzięcia wiązać się będzie również konieczność zajęcia nieruchomości zlokalizowanych w przebiegu planowanego pasa drogowego, obecnie zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz ich rozbiórka, w minimalnym zakresie, niezbędnym dla prawidłowego przebiegu i wykonania planowanej obwodnicy.

Dla minimalizacji oddziaływań na etapie eksploatacji drogi przewidziano:
– wykonanie przejść dla małych zwierząt w rejonie rz. Kłodawki dla zachowania drożności lokalnego korytarza ekologicznego (dolina Kłodawki);
– wykonanie szczelnego systemu ujmowania wód opadowych z nawierzchni jezdni i ich oczyszczanie przed odprowadzeniem do środowiska;
– zapewnienie ochrony akustycznej poprzez wykonanie m.in. ekranów akustycznych.

Oceny i analizy przestawione w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz dokonane przez specjalistyczne organy uzgadniające (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Zarząd Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim) i organ opiniujący (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim) wykazały że, przy założeniu zastosowania działań minimalizujących, nie wystąpi zagrożenie przekroczeń standardów środowiska w sąsiedztwie analizowanego odcinka przyszłego pasa drogowego.

W terminie roku po oddaniu inwestycji do użytkowania przewidywane jest wykonanie analizy porealizacyjnej, przedstawiającej oddziaływania przedsięwzięcia po zastosowaniu działań zapobiegawczych. Ponadto Inwestor będzie zobowiązany prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku (raz na 5 lat), na podstawie obowiązujących odrębnych przepisów.

O Północnej Obwodnicy Gorzowa pisaliśmy także tutaj:
Umowa na budowę Północnej Obwodnicy Gorzowa podpisana! Pierwsze prace budowlane w listopadzie 2024 roku!
Budimex wybuduje pierwszą część obwodnicy
Kto wybuduje pierwszą część północnej obwodnicy miasta? Jest dwóch zainteresowanych!
Północna Obwodnica Gorzowa: Jest przetarg na budowę pierwszego etapu
Północna obwodnica: Miejsce dla linii tramwajowej ma być! Czas na aktualizację koncepcji rozwoju tramwajów!
Północna obwodnica bez pasa dla linii tramwajowej…!
Północna obwodnica Gorzowa: Wszystkie informacje w jednym miejscu!
Północna Obwodnica: Możesz zadać pytania!

REKLAMAspot_img
Nasi partnerzy
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Inwestycje drogowe
0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
0
Zostaw komentarz!x